close
Logo Website Annajah
Search

Jenis-Jenis Mubtada dalam Bahasa Arab dan Contohnya

jenis mubtada

Table of Contents

Salah satu materi paling penting untuk memahami bahasa Arab adalah Mubtada. Materi ini begitu penting karena menjadi salah satu syarat terbentuknya kalimat bahasa Arab yang sempurna (jumlah mufidah). Pembahasan Mubtada menjadi materi dasar yang sering diajarkan kepada para santri yang mulai belajar bahasa Arab. 

Artikel kali ini akan mengupas Mubtada lebih dalam, tentunya dengan bahasa yang lugas dan memahamkan. Mari kita belajar bersama-sama.

Definisi Mubtada

Secara bahasa, Mubtada berasal dari kata ibtada’a-yabtadi’u (إبتدأ – يبتدأ) memulai atau membuka. Lafadz mubtada’ merupakan bentuk isim maf’ul dari kata tersebut, sehingga makna mubtada adalah sesuatu yang dijadikan permulaan, sesuatu yang dijadikan pembuka atau sesuatu yang berada di awal.

Sementara itu, secara istilah, Syaikh As-Shanhaji, pengarang Kitab Al-Jurumiyah, menjelaskan:

المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العاوامل اللفظية

“Mubtada adalah isim yang dibaca rafa’ yang tidak kemasukan amil lafdzi (tanpa kemasukan amil)”

Sedangkan, dalam Kitab al-Nahwu al-Wadhih, lebih ringkas lagi. Pengarang kitab ini, Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikan mubtada sebagai isim marfu yang berada di awal jumlah.

Berdasarkan definisi secara bahasa dan istilah ini, kita bisa memahami bawah secara umum ada dua poin penting dalam mubtada, yakni isim marfu’ dan juga berada di awal kalimat. Namun, meskipun begitu, dalam keadaan tertentu, kita juga akan menjumpai mubtada yang tidak berada di awal kalimat.

Jenis-Jenis Mubtada

Pembagian mubtada tergantung peninjauannya. Ada yang berdasarkan komponen dari mubtada, ada juga yang berdasarkan pasangan dari mubtada.

1. Mubtada ditinjau dari segi lafadz dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

  • Mubtada Isim Zhahir

Mubtada yang lafadznya bermakna secara jelas, seperti nama orang, tempat, benda dll. Contohnya:

احمدٌ قائمٌ

  • Mubtada Isim Dhamir

Mubtada yang lafadznya berasal dari isim dhamir. Contohnya:

هو قائمٌ

  • Mubtada Muawwal

Mubtada yang lafadz-nya berasal dari fi’il tetapi ditakwilkan ke bentuk isim masdar. Contohnya:

وان تصوموا خيرٌ لكم

Ditakwilkan menjadi:

وصيامُكم خيرٌ لكم

2. Peninjauan mubtada berdasarkan pasangannya atau kepemilikannya terbagi menjadi dua, yaitu:

  • Mubtada lahu khabar

Maksudnya, mubtada yang memiliki khabar.  Mubtada lahu khabar ini merupakan susunan yang begitu populer dalam kalimat bahasa Arab.

  • Mubtada lahu marfu’

Pada umumnya, pasangan mubtada adalah khabar. Namun, ada beberapa kalimat Bahasa Arab yang susunannya memiliki mubtada tetapi tidak berpasangan dengan khabar, melainkan dengan isim marfu. 

Oleh karena itu, mubtada lahu marfu ini disebut juga dengan mubtada sadda ma saddal khabar (mubtada yang seakan memiliki khabar).

Definisi Mubtada Khobar

Sesuai dengan namanya, Mubtada Khabar merupakan jenis mubtada yang memiliki khabar. Susunan Mubtada Khabar ini menjadi salah susunan wajib agar jumlah ismiyah dapat dikatakan sebagai jumlah yang sempurna.

Ketika kita ingin menyusun susunan kalimat dengan susunan Mubtada Khabar, ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan, yakni:

a) Mubtada dan Khabar harus berupa isim marfu. 

Apabila khabarnya dalam bentuk isim mu’rab atau jumlah, maka kedudukan keduanya tetap berada dalam mahal marfu’. Contohnya:

الكتابٌ كبيرٌ جوكووي اميرٌ محمّدٌ ذهبَ الى المسجد

b) Mubtada dan Khabar harus sesuai jenisnya (mudzakkar atau muannats). Contohnya:

Muzakkar Muannats
هو مدرّسٌ هى مدرّسةٌ
البستانُ نظيف المدرسة وسيعة

c) Mubtada dan Khabar harus sesuai bilangannya (mufrad, mutsanna, atau jamak). Contohnya:

Mufrad Mutsanna Jamak
هو مسلمٌ هما مسلمان هم مسلمون

d) Mubtada itu isim makrifat, sedangkan Khabar itu isim nakirah. Contohnya:

البستانُ جميلٌ

e) Apabila Mubtadanya itu jamak ghaira aqil, maka Khabarnya harus isim mufrad muannats. Contohnya:

المساجدُ نظيفةٌ

Definisi Mubtada Sadda Ma Saddal Khabar

Kita sering mendengar istilah mubtada khabar, tetapi ada juga mubtada yang tidak membutuhkan khabar, melainkan membutuhkan fail atau naibul fail. 

Inilah yang disebut sebagai sadda ma saddal khabar, menempati tempatnya khabar.

Syarat-syarat Sadda Ma Saddal Khabar

Ada dua syarat utama Mubtada Sadda Ma Saddal Khabar dapat terjadi.

a) Mubtada didahului oleh huruf istifham atau huruf naïf. Contohnya:

  • ما قائم رجلان (Dua orang laki-laki tidak berdiri)
  • أ قائم رجلان؟ (Apakah dua orang berdiri?)

b) Mubtada tersebut berupa isim fail atau isim maf’ul.

Apabila berupa isim fail, maka yang dibutuhkan adalah failnya. Sedangkan apabila berupa isim maf’ul, maka yang dibutuhkan adalah naibul fa’ilnya. Contohnya:

  • هل ضارب أحمد زيدا؟ (Apakah Ahmad memukul Zaid?)
  • هل مضروب زيد؟ (Apakah Zaid dipukul?)

Nah, itu tadi pembahasan jenis-jenis mubtada. Apakah kamu sudah paham? Atau masih ingin penasaran mengenai Mubtada?

Jika masih penasaran dengan Mubtada, ada artikel Kenali Syarat-Syarat Mubtada Nakirah! yang bisa kamu baca agar pengetahuanmu tentang Mubtada semakin luas. Yuk baca sekarang!